★ Bất phương trình

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Giải bất phương trình:

\( 4 - 5x ≤ -16 \)

Đề TS lớp 10 Cần Thơ 2011-2012

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Giải bất phương trình:

\( 4 - 5x ≤ -16 \)

Đề TS lớp 10 Cần Thơ 2011-2012

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Giải bất phương trình:

\( \cfrac{x+1}{3} +4 ≥ \cfrac{3-2x}{5} \)

Đề TS lớp 10 Hải Phòng 2011-2012

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Giải bất phương trình:

\( \cfrac{3x+5}{2} ≤ \cfrac{x+2}{3} + x \)

Đề TS lớp 10 Hải Phòng 2013-2014