BÀI 6. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ.

 PHẦN:  ĐẠI SỐ

 CHƯƠNG 1:  PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC