BÀI 7. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP.

 PHẦN:  ĐẠI SỐ

 CHƯƠNG 1:  PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC