BÀI 8. CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC 

 PHẦN:  ĐẠI SỐ

 CHƯƠNG 1:  PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC