BÀI 9. CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC.

 PHẦN:  ĐẠI SỐ

 CHƯƠNG 1:  PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC