BÀI 2. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 

 PHẦN:  ĐẠI SỐ

 CHƯƠNG 2:   PHÂN THỨC ĐẠI SỐ