BÀI 4.  QUY ĐỒNG MẪU THỨC CỦA NHIỀU PHÂN THỨC 

 PHẦN:  ĐẠI SỐ

 CHƯƠNG 2:   PHÂN THỨC ĐẠI SỐ