BÀI 6. PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 

 PHẦN:  ĐẠI SỐ

 CHƯƠNG 2:   PHÂN THỨC ĐẠI SỐ