BÀI 1. MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH 

 PHẦN:  ĐẠI SỐ

 CHƯƠNG 3:   PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT