BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI 

 PHẦN:  ĐẠI SỐ

 CHƯƠNG 3:   PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT