BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax + b = a  

 PHẦN:  ĐẠI SỐ

 CHƯƠNG 3:   PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT