BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH TÍCH 

 PHẦN:  ĐẠI SỐ

 CHƯƠNG 3:   PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT