BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU THỨC 

 PHẦN:  ĐẠI SỐ

 CHƯƠNG 3:   PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT