BÀI 3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

 PHẦN:  ĐẠI SỐ

 CHƯƠNG 4:   BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN