BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 PHẦN:  ĐẠI SỐ

 CHƯƠNG 4:   BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN