Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox. Vẽ 2 tia Oy, Oz sao cho \( \widehat{ xOy} = 35^0 , \widehat{ xOz} = 70^0 \).

            a/ Trong 3 tia Ox, Oy, Oz  tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ? Vì sao?

            b/ Tính \( \widehat{ yOz} \).

            c/ Chứng tỏ tia Oy là phân giác của \( \widehat{ xOz} \)?

Vẽ \( \widehat{ xOy} \)   và \( \widehat{ yOz} \)   là hai góc kề bù sao cho \( \widehat{ xOy } = 130^0 \).

a) Tính \( \widehat{ yOz} \) ?

b) Vẽ tia phân giác Ot của \( \widehat{ xOy} \) . Tính \( \widehat{ zOt} \) ?

c) Gọi Ot, là tia đối của tia Ot. Tính \( \widehat{ yOt} \) ?

Cho góc bẹt  \( \widehat{ xOy} \). Vẽ tia Oz sao cho \( \widehat{ xOy} = 70^0 \).

a) Tính  \( \widehat{ zOy} \)?

b) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz  chứa tia Oy vẽ tia Ot sao cho \( \widehat{ xOt} = 140^0 \). Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của  ?

c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. Tính  \( \widehat{ yOm}\).