Thực hiện phép tính:

a) \( \cfrac{5 }{12 } - \cfrac{ -7}{ 12} \)

b) \( \cfrac{ -15}{12 } : \cfrac{25 }{-8 } \)

c) \( 1 \cfrac{5 }{7 } - \cfrac{ 9}{7 } . \cfrac{ 16}{9 } \)

d) \( \cfrac{ 1}{1.2 } + \cfrac{1 }{ 2.3} + \cfrac{1 }{3.4 } + ... + \cfrac{1 }{49.50 } \)

Tìm x biết:

a) \( \cfrac{ 4}{ 5} + x = \cfrac{2 }{5 } \)

b) \( \cfrac{ 3}{4 } - x = \cfrac{ 1}{3 } \)

c) \( \cfrac{ x}{9 } = \cfrac{ -2 }{3 } \)

d) \( \left ( \cfrac{15 }{10 } x + 25 \right ) : \cfrac{ 2}{3 } =  60 \)

Một người đi xe máy trong 3 giờ được 140 kilômét, giờ thứ nhất đi được \( \cfrac{ 2}{7 } \) quãng đường, giờ thứ hai đi được 48 % quãng đường còn lại. Hỏi giờ thứ 3 người đó đi được bao nhiêu kilômét ?

Khối 6 của một trường THCS có 378 học sinh . Trong dịp tổng kết năm học số học sinh giỏi bằng  \( \cfrac{1 }{ 3} \) số học sinh cả khối . Số học sinh khá bằng 50% số học sinh cả khối , số học sinh trung bình bằng \( \cfrac{1 }{7 } \) số học sinh cả khối ,còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh mỗi loại.

Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm   số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng   số học sinh còn lại.  Tính số học sinh mỗi loại.