Cho tam giác ABC vẽ phân giác AM ( M thuộc BC ) , biết  AC = 8cm, BC = 10cm , AB = 12cm.

a/ Tính BM và MC

b/ Vẽ MN//AB ( N thuộc AC ). Tính NC và NA.

Cho ΔABC vuông tại A, Kẻ đường cao AH . Biết BH = 1,8 cm, HC = 3,2cm.

a/ Tính độ dài AH.

b/ Tính diện tích tam giác ABC.

Cho tam giác nhọn ABC đường cao AH và đường cao BK cắt nhau tại I.

a/ C/m \( IA . IH = IB . IK \)

b/ C/m \( CA.CK = CB.CH \)

Cho ΔABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH.

a/ Chứng minh   ΔABC đồng dạng với ΔHBA.

b/ Chứng minh  \(  AB.AC = AH.BC \)

c/  Chứng minh    \( AH^2 = HC.HB  \)

Cho ΔABC vuông tại A có, đường cao AH.

a) Chứng minh rằng:  \( ΔABC \backsim Δ HBA \).

b) Đường phân giác BD cắt AH tại M ( \( D\in   AC \) ). Chứng minh: \( ΔABD \backsim  ΔHBM \). Từ đó suy ra AB.BM = BD.BH.

c/ Cho AB =  8cm; AC = 6 cm . Tính tỉ số diện tích của tam giác ABD và tam giác HBM.