Chương 1

- Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điếm.

- Người ta dùng các chữ cái in hoa A, B, C, ... để đặt tên cho điểm.

- Với những điểm, ta xây dựng các hình. Bất cứ hình nào cũng là tập hợp các điểm. Một điểm cũng là một hình.

- Sợi chỉ căng thẳng, mép bảng, ... cho ta hình ảnh của đường thẳng. Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía.

- Người ta dùng các chữ cái thường a, b........... m, p, ... để đặt tên cho các đường thẳng.

Nhìn hình bên ta nói :

Điểm A thuộc đường thẳng d và kí hiệu : \( A \in d \)

Điểm B không thuộc đường thẳng d và kí hiệu: \( B \not \in d \) .

Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

+ Các đường thẳng AB và CB trùng nhau:

+ Hai đường thẳng AB và AC cắt nhau và A là giao điểm của hai đường thẳng đó.

+ Hai đường thẳng xy và zt song song với nhau.

Chú ỷ :

- Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là hai đường thẳng phân biệt.

- Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào.

+ Khi ba điểm A, C, D cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.

+ Khi ba điểm A, B, C không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng.

+ Trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

+ Tia: Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O (còn được gọi là một nứa đường thẳng gốc O).

+ Trên hình bên, ta có tia Ox và tia Oy.

+ Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thắng xy được gọi là hai tia đối nhau.

+ Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

+ Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA.

+ Hai điểm A, B là hai mút (hoặc hai đầu ) của đoạn thẳng AB.

Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một sô lớn hơn 0.

Khi hai điểm A và B trùng nhau, ta nói khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng 0.

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB.

Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B ( MA = MB). Trung điếm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB.