Chương 2

1) Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác ấy.

2) Các yếu tố

Đa giác lồi n cạnh có :

+ Số đỉnh : n

+ Số góc : n.

+ Số đường chéo : \( \cfrac{(n-2).180^0 }{n} \)

+ Tổng các góc trong : \( S = (n - 2). 180^0 \)

+ Tổng các góc ngoài của đa giác : 360° (đối với mọi đa giác).

1) Đa giác đều: là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau, tất cả các góc bằng nhau.

Số đo mối góc của đa giác đều n cạnh là: \( \cfrac{(n-2).180^0 }{n} \)

2) Đoạn thẳng nối tâm của đa giác đều với trung điểm của một cạnh là trung đoạn của đa giác đều.

Ta thừa nhận:

+ Mỗi đa giác có một diện tích duy nhất.

+ Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.

+ Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm chung trong thì diện tích đa giác bằng tổng diện tích các đa giác thành phần.

+ Một hình vuông có cạnh là một đơn vị độ dài thì có diện tích là một đơn vị diện tích.

+ Diện tích tam giác: \( S=\cfrac{1}{2} .a.h \)

+ Diện tích tam giác vuông: \( S = \cfrac{1}{2}.a.b \)

+ Diện tích tan giác đều: \( S = \cfrac{a^2. \sqrt{3}}{4} \)

\( S = \cfrac{1}{2} (a+b) .h \)