I. LÝ THUYẾT :

A. PHẦN ĐẠI SỐ:

CHƯƠNG 6:  CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ.

Bài 1. Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau.

- Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.

- Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.

- Vận dụng được tính chất của tỉ lệ thức trong giải toán.

 

Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận.

- Nhận biết được các đại lượng tỉ lệ thuận.

- Nhận biết được các tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận.

– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận (ví dụ: bài toán về tổng sản phẩm thu được và năng suất lao động,...).

 

Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch.

- Nhận biết được các đại lượng tỉ lệ nghịch.

- Nhận biết được các tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch.

- Giải được một số bài toán đơn giản về tỉ lệ nghịch.

  

CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN

 HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ

CAO TRONG KÌ THI

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

2022-2023