KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

Cả năm: 35 tuần x 4 tiết = 140 tiết

📚 Học kì I: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết

📚 Học kì II: 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết

 

Mạch kiến thức

Số và đại số

Hình học và đo lường

Một số yếu tố

thống kê và Xác suất

Hoạt động  thực hành và trải nghiệm

🥪 Ước lượng thời gian

43%

36%

14%

7%

🥪 Số tiết dự kiến

60

50

20

10

🥪 Số tiết dùng kiểm tra

4

2

2

 

 

 

 

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH THEO MẠCH KIẾN THỨC

 

 

📙 Học kỳ 1

📙 Học kỳ 2

🍰 Số và Đại số

 28

 28

🍰 Hình học và Đo lường

 25

 25

🍰 Một số yêu tố Thống kê và Xác suất

 10

 7

🍰 Thực hành và trải nghiệm

 5

 4

🍰 Kiểm tra

 4

 4

Cộng

 72

 68