KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC: TOÁN LỚP 8

Cả năm: 35 tuần x 4 tiết = 140 tiết;

Học kì I: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết; Học kì II: 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết

Mạch kiến thức

Số và đại số

Hình học và đo lường

Một số yếu tố

Thống kê và Xác suất

Hoạt động  thực hành và trải nghiệm

Ước lượng thời gian

43%

36%

14%

7%

Số tiết dự kiến

60

51

20

9( 3ds, 4hh, 2xstk)

 

  

 

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH THEO MẠCH KIẾN THỨC

 

Học kỳ 1

(Tiết )

Học kỳ 2

(Tiết )

Số và Đại số

32

31

Hình học và Đo lường

28

27

Một số yêu tố Thống kê và Xác suất

12

10

Cộng

72

68

 

 

HỌC KÌ I

STT

 

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Tên chủ đề

Chương

Tên bài

Số tiết

Tiết PPCT

 

 

1

Đại số

1

Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến ( tiết 1)

4

1

Tuần 1

Phiếu HT, bảng phụ hoặc Phòng máy chiếu, SGK, SGV

2

Đại số

1

Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến ( tiết 2)

2

3

Hình học

2

Bài 1. Hình chóp tam giác đều - Hình chóp tứ giác đều (tiết 1)

2

1

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh,

4

Hình học

2

Bài 1. Hình chóp tam giác đều - Hình chóp tứ giác đều (tiết 2)

2

2

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh,

5

Đại số

1

Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến ( tiết 3)

4

3

Tuần 2

SGK, SGV, MTCT

6

Đại số

1

Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến ( tiết 4)

4

SGK, SGV, MTCT

7

Hình học

2

Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều (Tiết 1)

2

3

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh,

8

Hình học

2

Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều ( Tiết 2)

4

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh,

9

Đại số

1

Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến

(tiết 1)

4

5

Tuần 3

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv, mtct

10

Đại số

1

Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến

(tiết 2)

6

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv, mtct

11

Hình học

2

Bài tập cuối chương 2 ( Tiết 1 )

1

5

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

12

Hình học

2

Hoạt động thực hành trải nghiệm: hoạt động 1 ( Tiết 1 )

2

6

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

13

Đại số

1

Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến

(tiết 3)

4

7

Tuần 4

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv, mtct

14

Đại số

1

Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến

(tiết 4)

8

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv, mtct

15

Hình học

2

Hoạt động thực hành trải nghiệm: hoạt động 1 ( Tiết 2)

2

7

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv, mtct

16

Hình học

3

Bài 1. Định lí Pythagore (tiết 1)

3

8

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

17

Đại số

1

Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ (tiết 1)

4

9

Tuần 5

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv,mtct

18

Đại số

1

Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ (tiết 2)

10

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv,mtct

19

Đại số

1

Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ (tiết 3)

11

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv,mtct

20

Hình học

3

Bài 1. Định lí Pythagore (tiết 2)

3

9

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

21

Đại số

1

Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ (tiết  4)

4

12

Tuần 6

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

22

Đại số

1

Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 1)

4

13

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

23

Đại số

1

Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 2)

14

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

24

Hình học

3

Bài 1. Định lí Pythagore (tiết 3)

3

10

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

25

Đại số

1

Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 3)

 

15

Tuần 7

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv,mtct

26

Đại số

1

Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 4)

 

16

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv,mtct

27

Đại số

1

Ôn tập giữa kì 1 (tiết 1)

2

17

SGV, Phiếu HT, tivi , dđdh, mtct

28

Hình học

3

Bài 2. Tứ giác (tiết 1)

2

11

SGV, mô hình,   Phiếu HT, tivi , dđdh, mtct

29

Đại số

1

Ôn tập giữa kì 1 (tiết 2)

2

18

Tuần 8

SGV, Phiếu HT, tivi , dđdh, mtct

30

Hình học

3

Bài 2. Tứ giác (tiết 2)

2

12

SGV, Phiếu HT, tivi , dđdh, mtct

31

Hình học

3

Ôn tập giữa kì 1 (tiết 1)

2

13

SGV, Phiếu HT, tivi , dđdh, mtct

32

Hình học

3

Ôn tập giữa kì 1 (tiết 2)

14

SGV, Phiếu HT, tivi , dđdh, mtct

33

Đại số

1

Kiểm tra giữa kì 1

1

19

Tuần 9

Đề phô tô,  HD chấm, ma trận đề.

34

Hình học

3

Kiểm tra giữa kì 1

1

15

Đề phô tô,  HD chấm, ma trận đề.

35

Một số yếu tố Thống kê

4

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu (tiết 1)

2

1

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv,mtct

36

Một số yếu tố Thống kê

4

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu (tiết 2)

2

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv,mtct

37

Một số yếu tố Thống kê

4

Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu (1)

2

3

Tuần 10

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

38

Đại số

1

Bài 5. Phân thức đại số (tiết 1)

3

20

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv,mtct

39

Hình học

3

Bài 3. Hình thang - Hình thang cân (tiết 1)

3

16

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

40

Hình học

3

Bài 3. Hình thang - Hình thang cân (tiết 2)

17

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

41

Đại số

1

Bài 5. Phân thức đại số (tiết 2)

3

21

Tuần 11

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv.mtct

42

Một số yếu tố Thống kê

4

Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu (tiết 2)

2

4

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

43

Hình học

3

Bài 3. Hình thang - Hình thang cân (tiết 3)

3

18

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

44

Hình học

3

Bài 4. Hình bình hành - Hình thoi (tiết 1)

3

19

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

45

Một số yếu tố Thống kê

4

Bài 3. Phân tích dữ liệu (tiết 1)

2

5

Tuần 12

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

46

Đại số

1

Bài 5. Phân thức đại số (tiết 3)

3

22

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv, mtct

47

Hình học

3

Bài 4. Hình bình hành - Hình thoi (tiết 2)

3

20

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

48

Hình học

3

Bài 4. Hình bình hành - Hình thoi (tiết 3)

21

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

49

Đại số

1

Bài 6. Cộng, trừ phân thức (tiết 1)

4

23

Tuần 13

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

50

Một số yếu tố Thống kê

4

Bài 3. Phân tích dữ liệu (tiết 2)

2

6

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

51

Hình học

3

Bài 5. Hình chữ nhật-Hình vuông (tiết 1)

3

22

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

52

Hình học

3

Bài 5. Hình chữ nhật-Hình vuông (tiết 2)

                                                   

23

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

53

Đại số

1

Bài 6. Cộng, trừ phân thức (tiết tiết 2)

4

24

Tuần 14

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv,mtct

54

Đại số

1

Bài 6. Cộng, trừ phân thức (tiết tiết 3)

25

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv,mtct

55

Một số yếu tố Thống kê

4

Bài tập cuối chương 4

1

7

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

56

Hình học

3

Bài 5. Hình chữ nhật-Hình vuông (tiết 3)

3

24

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

57

Đại số

1

Bài 6. Cộng, trừ phân thức ( tiết 4)

4

26

Tuần 15

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv,mtct

58

Đại số

1

Bài 7. Nhân, chia phân thức (tiết 1)

2

27

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv,mtct

59

Đại số

1

Bài 7. Nhân, chia phân thức (tiết 2)

28

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv,mtct

60

Hình học

3

Bài tập cuối chương 3 (tiết 1)

2

25

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

61

Hình học

3

Bài tập cuối chương 3 (tiết 2)

2

26

Tuần 16

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv, mtct

62

Hình học

3

Hoạt động thực hành trải nghiệm: hoạt động 2

1

27

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

63

Một số yếu tố Thống kê

4

Hoạt động thực hành trải nghiệm: hoạt động 3 ( Tiết 1)

2

8

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

64

Một số yếu tố Thống kê

4

Hoạt động thực hành trải nghiệm: hoạt động 3 ( Tiết 2)

2

9

Sgk, sgv , mô hình  Phiếu HT, tivi , dddh, mtct

65

Đại số

1

Bài tập cuối chương 1 (tiết 1)

2

29

Tuần 17

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv, mtct

66

Đại số

1

Bài tập cuối chương 1 (tiết 2)

30

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv, mtct

67

Hình học

3

Ôn tập cuối kỳ 1

1

28

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv, mtct

68

Một số yếu tố Thống kê

4

Ôn tập cuối kỳ 1

1

10

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv, mtct

69

Đại số

1

Ôn tập cuối kỳ 1 ( Tiết 1)

2

31

Tuần 18

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv, mtct

70

Đại số

1

Ôn tập cuối kỳ 1 ( Tiết 2)

32

Phiếu HT, bảng phụ , tivi, sgk , sgv, mtct

71

Một số yếu tố Thống kê

4

Kiểm tra cuối kỳ 1 ( Tiết 1)

2

11

Đề phô tô,  HD chấm, ma trận đề.

72

Một số yếu tố Thống kê

4

Kiểm tra cuối kỳ 1 ( Tiết 2)

12

Đề phô tô,  HD chấm, ma trận đề.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

HỌC KÌ II

STT

 

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Tên chủ đề

Chương

Tên bài

Số tiết

Tiết PPCT

 

SGK, SGV, MTCT, ĐT, ĐDDH

1

Đại số

5

Bài 1. Khái niệm hàm số (tiết 1)

2

33

Tuần 19

SGK, SGV, MTCT

2

Đại số

5

Bài 1. Khái niệm hàm số (tiết 2)

34

SGK, SGV, MTCT

3

Hình học

7

Bài1 Định lí Thalès trong tam giác (tiết 1)

3

29

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

4

Hình học

7

Bài1 Định lí Thalès trong tam giác (tiết 2)

30

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

5

Đại số

5

Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số (tiết 1)

3

35

Tuần 20

SGK, SGV, MTCT

6

Đại số

5

Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số (tiết 2)

36

SGK, SGV, MTCT

7

Hình học

7

Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác ( tiết 3)

3

31

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

8

Hình học

7

Bài 2. Đường trung bình của tam giác (tiết 1)

2

32

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

9

Đại số

5

Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số ( tiết 3)

3

37

Tuần 21

SGK, SGV, MTCT

10

Đại số

5

Bài 3.Hàm số bậc nhất y = ax + b ( a ≠ 0)  ( tiết 1)

4

38

SGK, SGV, MTCT

11

Hình học

7

Bài 2. Đường trung bình của tam giác (tiết 2)

2

33

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

12

Hình học

7

Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

(tiết 1)

2

34

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

13

Đại số

5

Bài 3.Hàm số bậc nhất y = ax + b ( a ≠ 0)  ( tiết 2)

4

39

Tuần 22

SGK, SGV, MTCT

14

Đại số

5

Bài 3.Hàm số bậc nhất y = ax + b ( a ≠ 0)  ( tiết 3)

40

SGK, SGV, MTCT

15

Hình học

7

Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

(tiết 2)

2

35

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

16

Hình học

7

Hoạt động thực hành trải nghiệm: hoạt động 6.

1

35

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

17

Đại số

5

Bài 3.Hàm số bậc nhất y = ax + b ( a ≠ 0)  ( tiết 4)

4

41

Tuần 23

SGK, SGV, MTCT

18

Đại số

5

Hoạt động thực hành trải nghiệm: hoạt động 4 ( Tiết 1)

2

42

SGK, SGV, MTCT

19

Đại số

5

Hoạt động thực hành trải nghiệm: hoạt động 4 ( Tiết 2)

43

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

20

Hình học

7

Bài tập cuối chương 7 (tiết 1)

2

38

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

21

Đại số

5

Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng ( tiết 1)

2

44

Tuần 24

SGK, SGV, MTCT

22

Đại số

5

Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng ( tiết 2)

45

SGK, SGV, MTCT

23

Đại số

5

Bài tập cuối chương 5 (  tiết 1)

2

46

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

24

Hình học

7

Bài tập cuối chương 7 (tiết 2)

2

38

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

25

Đại số

5

Bài tập cuối chương 5 (  tiết 2)

2

47

Tuần 25

SGK, SGV, MTCT

26

Đại số

5

Ôn tập giữa kỳ II ( Tiết 1)

2

48

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

27

Đại số

5

Ôn tập giữa kỳ II ( Tiết 2)

49

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

28

Hình học

7

Ôn tập giữa kỳ II ( tiết 1)

2

39

SGK, SGV, MTCT

29

Hình học

7

Ôn tập giữa kỳ II ( tiết 2)

2

40

Tuần 26

Bút , MTCT

30

Đại số

5

Kiểm tra giữa  kỳ II

1

50

Bút, MTCT

31

Hình học

7

Kiểm tra giữa  kỳ II

1

41

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

32

Một số yếu tố thống kê

9

Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số ( tiết 1)

2

13

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

33

Đại số

6

Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn ( tiết 1)

4

51

Tuần 27

SGK, SGV, MTCT

34

Hình học

8

 Bài 1. Hai tam giác đổng dạng ( Tiết 1 )

2

42

SGK, SGV, MTCT

35

Hình học

8

Bài 1. Hai tam giác đổng dạng ( Tiết 2 )

43

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

36

Một số yếu tố thống kê

9

Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số ( tiết 2)

2

14

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

37

Đại số

6

Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn ( tiết 2)

4

52

Tuần 28

SGK, SGV, MTCT

38

Đại số

6

Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn ( tiết 3)

53

SGK, SGV, MTCT

39

Hình học

8

Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác(  tiết 1)

4

44

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

40

Một số yếu tố thống kê

9

Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm ( tiết 1)

2

15

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

41

Đại số

6

Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn ( tiết 4)

4

54

Tuần 29

SGK, SGV, MTCT

42

Hình học

8

Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác (  tiết 2)

4

45

SGK, SGV, MTCT

43

Hình học

8

Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác (  tiết 3)

46

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

44

Một số yếu tố thống kê

9

Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm ( tiết 2)

2

16

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

45

Đại số

6

Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất ( tiết 1)

4

55

Tuần 30

SGK, SGV, MTCT

46

Đại số

6

Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất ( tiết 2)

56

SGK, SGV, MTCT

47

Hình học

8

Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác  (  tiết 4)

4

47

SGK, SGV, MTCT

48

Hình học

8

Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông (  tiết 1)

4

48

SGK, SGV, MTCT

49

Đại số

6

Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất ( tiết 3 )

4

57

Tuần 31

SGK, SGV, MTCT

50

Đại số

6

Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất ( tiết 4 )

58

SGK, SGV, MTCT

51

Hình học

8

Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông (  tiết 2)

4

49

SGK, SGV, MTCT

52

Hình học

8

Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông (  tiết 3)

50

SGK, SGV, MTCT

53

Đại số

6

Hoạt động  thực hành trải nghiệm: hoạt động 5

1

59

 

Tuần 32

 

SGK, SGV, MTCT

54

Đại số

6

Bài tập cuối chương 6 ( Tiết 1)

2

60

SGK, SGV, MTCT

55

 

 

 

Một số yếu tố thống kê

 

9

Bài tập cuối chương 9 ( tiết 1)

2

17

SGK, SGV, MTCT

56

Hình học

8

Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông (  tiết 4)

4

51

SGK, SGV, MTCT

57

Một số yếu tố thống kê

9

Bài tập cuối chương 9 ( tiết 2)

2

18

33

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

58

Đại số

6

Bài tập cuối chương 6 ( Tiết 2)

2

61

SGK, SGV, MTCT

59

Đại số

6

Ôn tập cuối kỳ II ( tiết 1)

2

62

SGK, SGV, MTCT, THƯỚC KẺ

60

Hình học

8

Bài 4. Hai hình đồng dạng.

1

52

SGK, SGV, Xúc sắc, cờ

61

Đại số

6

Ôn tập cuối kỳ II ( tiết 2)

2

63

Tuần 34

SGK, SGV, MTCT

62

Hình học

8

Bài tập cuối chương 8 ( Tiết 1)

2

53

SGK, SGV, MTCT

63

Hình học

8

Bài tập cuối chương 8 ( Tiết 2)

54

SGK, SGV, MTCT

64

Một số yếu tố thống kê

 9

Ôn tập cuối kỳ II ( tiết 1)

2

19

SGK, SGV, MTCT

65

Một số yếu tố thống kê

 9

Ôn tập cuối kỳ II ( tiết 2)

2

20

Tuần 35

SGK, SGV, MTCT

66

Hình học

 8

Ôn tập cuối kỳ II

1

55

Bút, MTCT

67

Một số yếu tố thống kê

9

Kiểm tra cuối kì II ( Tiết 1 )

 

2

21

Bút, MTCT

68

Một số yếu tố thống kê

9

Kiểm tra cuối kì II ( Tiết 2)

22

SGK, SGV, MTCT