KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC: TOÁN LỚP 8

Cả năm: 35 tuần x 4 tiết = 140 tiết;

Học kì I: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết; Học kì II: 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết

Mạch kiến thức

Số và đại số

Hình học và đo lường

Một số yếu tố

Thống kê và Xác suất

Hoạt động  thực hành và trải nghiệm

Ước lượng thời gian

43%

36%

14%

7%

Số tiết dự kiến

60

51

20

9( 3ds, 4hh, 2xstk)

 

  

 

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH THEO MẠCH KIẾN THỨC

 

Học kỳ 1

(Tiết )

Học kỳ 2

(Tiết )

Số và Đại số

32

31

Hình học và Đo lường

28

27

Một số yêu tố Thống kê và Xác suất

12

10

Cộng

72

68