Chương này ôn tập và bổ sung những kiến thức, kĩ năng về số tự nhiên như các phép tính với số tự nhiên, luỹ thừa, chia hết, ước chung, bội chung, ... đồng thời chuẩn bị kiến thức cho các chương sau. 

Áp dụng những kiến thức đó vào học tập, vào cuộc sống và phát triển năng lực cho bản thân.