TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN TOÁN 6

SỐ HỌC: Số tự nhiên, số nguyên, phân số.

HÌNH HỌC: Đoạn thẳng, Góc.

TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN TOÁN 7

ĐẠI SỐ:

HÌNH HỌC:

TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN TOÁN 8

ĐẠI SỐ:

HÌNH HỌC:

TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN TOÁN 9

ĐẠI SỐ: Căn bậc hai, căn bậc ba; Hàm số bậc nhất; Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn; Hàm số \( y = ax^2 \) (a ≠ 0 ).

HÌNH HỌC: Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn; Các khối tròn xoay.