Cấu trúc bộ môn Toán 6 gồm 3 phần:

+ Số và Đại số.

+ Hình học và đo lường.

+ Một số yếu tố Thống kê và xác suất.