Thùng 1 có nhiều hơn thùng 2 là 55 lít rượu. Người ta đổ thêm 10 lít vào thùng 1, lấy ra ở thùng 2 là 25 lít. Lúc bấy giờ số rượu ở thùng 1 gấp 4 lần số rượu ở thùng 2. Hỏi ban đầu mổi thùng có bao nhiêu lít rượu?

Thùng 1: 110 lít

Thùng 2: 55 lít