Bạn Lan có số tiền nhiều hơn bạn My là 80.000 đồng. Lan được mẹ cho thêm 5.000 đồng, My tiêu hết 15.000 đồng. Lúc bấy giờ, số tiền của Lan gấp 3 lần số tiền của My. Hỏi trước đó, mổi bạn có bao nhiêu tiền?

Lan có 145.000 đồng

My có 65.000 đồng