Có 165 quả cam đựng trong 2 thúng. Nếu thúng to cộng thêm 15 quả, thì số cam ở thúng này sẽ gấp đôi số cam ở thúng nhỏ. Hỏi số cam đựng trong mổi thúng?

Thúng lớn đựng 105 quả

Thúng nhỏ đựng 60 quả