Giải các phương trình sau:

a) \( x^4 -5x^2 +4 = 0 \)

b) \( x^4 +5x^2 +6 = 0 \)

c) \( x^4 -7x^2 - 18 = 0 \)

Giải các phương trình:

a) \( (x+1)(x+2)(x+3) = 35 \)

b) \( \cfrac{ 1}{ x+2} +\cfrac{1 }{x+3 } = \cfrac{1 }{ x+4} \)

c) \( \cfrac{ 2x}{x-1 } = \cfrac{ x^2 -5x+10}{(x-1)(x+2) } \)